حسابان وب

مرور برچسب

مساعدت هاي قانوني و تکريم مؤديان ارزش افزوده

بخشنامه ۶۰۲۰/۲۰۰ مورخ ۹۰/۳/۱۱(نحوه پذيرش خوداظهاري هاي مالياتي مؤديان موضوع مرحله چهارم فراخوان ثبت نام و اجراي نظام…

با عنايت به تسليم اظهارنامه مالياتي دوره زمستان سال 1389 موضوع ماده «21» قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط مؤديان موضوع مرحله چهارم فراخوان ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش…