مرور برچسب

مسئول جرائم مالیاتی

با تشخیص قاضی؛ مرتکبان جرائم مالیاتی مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه هستند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی وصول نشده و ضرر و زیان وارده به دولت با تشخیص قانونی از سوی مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی موافقت…