حسابان وب

مرور برچسب

مسئولیت‌های فردی حسابرسان

نقطه‌ی ایست سود طلبی

غلامحسین دوانی موضوع توسعه پایدار و مسائل زیست‌محیطی و همچنین اندیشه رفاه اجتماعی در قالب محتوای علمی و جدید آن دستاورد صنعتی‌شدن جوامع بشری است. مبارزات تهیدستان در جوامع کار و…