مرور برچسب

مزايای قانون جديد ماليات بر ارث

تشريح مزايای قانون جديد ماليات بر ارث توسط رئيس کل سازمان امور مالياتی کشور

رئيس کل سازمان امور مالياتی کشور با تشريح مزايای قانون جديد ماليات بر ارث که برای وراث متوفيان سال۱۳۹۵ به بعد اجرايی می‌شود، گفت: قانون جديد کار وراث را راحت می‌کند.