حسابان وب

مرور برچسب

مرور زمان مالیاتی

ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده ١۶٩مکرر

توضیح سایت تازه های حسابداری: این بخشنامه ابطال شد.لطفا اینجا کلیک کنید. صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده ١۶٩ مکرر قانون…

مرور زمان مالیاتی

احمدغفارزاده - فرشیدرستگار- مرتضی برزگر مرور زمان به معنای گذشت مدت زمانی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، دعوی شنیده نمی‌شود و یا به عبارت دیگر طرفین دعوا حق طرح و اقامه…