حسابان وب

مرور برچسب

مرور زمان مالیاتی جرایم ماده ١۶٩

ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده ١۶٩مکرر

توضیح سایت تازه های حسابداری: این بخشنامه ابطال شد.لطفا اینجا کلیک کنید. صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده ١۶٩ مکرر قانون…