حسابان وب

مرور برچسب

مرور زمان مالیاتی برای کلیه جرایم در ماده ١۶٩

ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده ١۶٩مکرر

توضیح سایت تازه های حسابداری: این بخشنامه ابطال شد.لطفا اینجا کلیک کنید. صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده ١۶٩ مکرر قانون…