حسابان وب

مرور برچسب

مرخصی

تشریح مرخصی در انواع کارگاهها

 در کارگاه های دارای 10 نفر کارگر و بیشتر مرخصی سالیانه کارگران 26 روز کاری است که فقط 9 روز آن می تواند در سال ذخیره شود. مرخصی کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال…

فصل سوم – شرايط كار (مواد۳۴تا۸۴)

مبحث اول - حق السعي ماده34- كليه دريافتهاي قانوني به كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد يا حقوق كمك عائله مندي ، هزينه هاي مسكن ، خواربار ، اياب و ذهاب ، مزاياي غير نقدي ،…