حسابان وب

مرور برچسب

مراکز مجاز و رسمی پژوهشی و تحقیقاتی

تصويبنامه ۱۲۵۷۱ت ۳۳۰ ه مورخ ۷۳/۸/۲۳ (‌آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم )

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1373.8.15 بنا به پیشنهاد شماره 5856.29192 - 30.4 مورخ1373.6.29 وزارت امور اقتصادی و دارایی و موافقت‌وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش…