حسابان وب

مرور برچسب

مديران غير مسئول،ممنوع الخروج،مسئوليت مديران حقوقي منحل،ابطال بخشنامه 18871،دادنامه 736،بخشنامه 11425/111150/210،بخشنامه 18871

دادنامه ۱۹۰۹ مورخ ۹۳/۱۱/۲۷(ابطال ممنوعیت خروج غیر مودی به استناد ناصواب به ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم)

توضیح سایت: این رای توسط سازمان امورمالیاتی ابلاغ شد. شاکی به موجب دادخواستی ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6544/4/30- 13/6/1378 و بخشنامه شماره…

بخشنامه ۱۸۸۷۱م۲۶/۱۰/۸۴(مسئولیت مدیران شخص حقوقی منحله(ماده ۱۹۸و ۲۰۲)+دادنامه۷۳۶)

توضيح سايت: اين بخشنامه داراي راي ديوان عدالت اداري مرتبط است. گـرچـه در بـخـشنامـه شـمـاره 11425/11150/210مـورخ 21/6/1384 که در رابـطه با احـکام  مـواد 198و202 قـانون…