مرور برچسب

مديران شركت‌ها

آنها و ما

آنها، «مديران شركت‌ها»، مسووليت تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي و برقراري سيستم كنترل‌هاي داخلي مناسب و حسابرسي داخلي را به‌منظور كشف سوء‌استفاده و تقلب بر عهده دارند.