مرور برچسب

محمود گنابادی

خرید و فروش نسیه اوراق بهادار

خرید و فروش نسیه اوراق بهادار دیرزمانی است که در جهان مبتنی بر اقتصاد آزاد و بازارهای متشکل و غیر متشکل سرمایه و پول رایج است. در بازارهای سرمایه به طور معمول سرمایه‌گذاری در…

كاربردهاي قراردادهاي آتي

اگر بخواهيم يك طبقه بندی كلي براي موارد استفاده از قراردادهاي آتي در سرمايه‌گذاري ارائه كنيم، می‌توان از دیدگاه سرمایه گذاری، این قراردادها را در دو دسته جای داد: