حسابان وب

مرور برچسب

محاسبه مالیات بر ارزش افزوده از طریق علی الراس

نحوه تعیین ماخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده از طریق علی الراس

نحوه تعیین ماخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده از طریق علی الراس برای مودیانی که مالیات عملکرد آنان از طریق مقررات موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم قطعی شده است بدین شرح…