نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مجامع عمومی

حرمت مجامع را حفظ كنيم

به اعتبار ماده 89 قانون تجارت كشور، مجمع عمومي عادي بايد سالي يكبار در موقعي كه در اساسنامه پيش‌بيني شده است براي رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي قبل و ساير موارد…