نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مجازات كيفري اظهارنامه

صورتجلسه شماره۱۷۰۳۶/۲۰۱ مورخ ۸۸/۱۰/۱۳(حذف مجازات کيفري از متن ماده ۲۰۱ و صدور حکم محکوميت از کليه معافيت ها و بخشودگي…

صورتجلسه شوراي عالي مالياتي جلسه شوراي عالي مالياتي در تاريخ 9/10/1388 برقرار مي باشد. موضوع دستور جلسه، بررسي و اظهارنظر نسبت به مفاد نامه شماره 52834/210/د مورخ…