نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

متن کامل قانون بودجه ۷۲۷ هزار میلیارد تومانی سال ۹۲

تصویب‌نامه شماره ه۱۱۷۸۱۸/ت۴۹۴۶۰هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۹ هيات وزيران در خصوص تشکیل مجامع عمومی بنگاه‌های موضوع بند (۹ـ۲۷) قانون…

  وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۶۰۰۱۲/۶۳ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ وزارت امور…