نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مبلغ معاملات فصلي

بخشنامه ۲۰۰/۷۱۵۱ مورخ ۹۲/۴/۲۲ (تعين حد نصاب مبلغ معاملات كوچك سال ۱۳۹۲وتمديد مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل بهار ۱۳۹۲…

دراجراي قسمت اخير بند (5-5) دستورالعمل اصلاحي شماره 200/3954 مورخ 92/3/7ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه مصوب 1380/11/27 و به استناد تصويب نامه شماره 82803/ت 49218 ه…