مرور برچسب

مباحث مالياتي

مباحث مالياتي سال ۱۳۹۲

مصطفي باتقوا * 1) احكام قانون بودجه سال 1392: الف- بند 48: معافيت مالياتي تجديد ارزيابي ب- بند 50: تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون VAT (ماليات بر ارزش افزوده) تا پايان سال 1392