مرور برچسب

مباحث مالياتي سال1391

مباحث مالياتي سال۱۳۹۱

1) براساس بند 39 قانون بودجه سال 1391، بار ديگر معافيت مالياتي مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها تصويب شده كه آيين‌نامه اجرايي به تاريخ 6/8/1391توسط هيات وزيران ابلاغ شده است. بديهي…