حسابان وب

مرور برچسب

مالیات پیمانکاران دست دوم حقیقی

نامه شماره ۲۱۰/۹۱۳ مورخ ۹۹/۱/۳۱ (عدم تعلق مالیات مقطوع ۱۰ درصد حقوق در قراردادهای پیمانکاری دست دوم حقیقی)

با پیگیری دبیرخانه کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، موضوع عدم تعلق مالیات مقطوع 10 درصد حقوق در پرداخت های کارفرمایان و پیمانکاران اصلی در…