نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مالیات نفت

نفت تمام شد، مالیات بدهید!

درآمد کشورهای دنیا از دو راه تامین می‌شود؛ فروش نفت یا گرفتن مالیات. ایران برای همیشه نمی‌تواند فروشنده نفت باشد و دیر یا زود باید به سراغ اصلاح سیستم نظام مالیاتی خود برود.

مالیات هم وابسته به نفت است

نفت مسکنی است که در عین درمانگر بودن، عوارض بسیاری هم دارد. عمده‌ترین عارضه نفت، ایجاد وابستگی شدید در اقتصاد کشور بوده است. قطع این وابستگی هم بسیار دشوار است؛ عارضه‌ای که رهایی…