حسابان وب

مرور برچسب

مالیات قراردادهای تعمیراتی

ابطال صدر بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۸/۹۸ در خصوص معافیت خدمات نیروی انسانی

 قسمت صدر بخشنامه شماره 210/98/98-1398/11/28 سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که معافیت مزبور صرف خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از…