حسابان وب

مرور برچسب

مالیات سود سپرده پرداختي

بخشنامه ۱۹۴۸۴ /۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۱/۶صورتجلسه مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۲ شوراي عالي مالياتي به شماره ۲۷- ۲۰۱ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲ (هزينه سود…

به پيوست نظر شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه مورخ 20/8/1392 در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم به شماره 27-201 مورخ 9/10/1392 در خصوص هزينه سود سپرده برداختي مؤسسات…