نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مالیات خاتم الانبیا

بخشنامه ۳۳-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۳/۲۳(شمول ماليات به درآمدهاي آستان هاي مقدس و قرارگاههاي سازندگي)

 بر اساس جزء (م) تبصره 9 قانون بودجه سال 1394کل کشور،  آستان هاي مقدس و قرارگاههاي سازندگي مکلفند در سال 1394 اظهارنامه مالياتي و حساب سود و زيان درآمدهاي سال 1393مرتبط با سهام…