مرور برچسب

مالیات حق واگذاری اراضی تجاری

شماره دادنامه ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۹۹/۲/۱۶(ابطال بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱۴۶ سازمان امور مالیاتی کشور)

شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال بخشنامه شماره 200/97/146 مورخ 98/10/24 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: