نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مالیات بند ج

بخشنامه ۲۳۷۸۳-۲۳۰-د مورخ ۹۵/۶/۱۱( برگ هاي قطعي ماليات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵ اصلاحي)

پيرو دستورالعمل شماره512-95-230 مورخ27-5-1395 و بخشنامه شماره20248-230-د مورخ17-5-1395راجع به توليد و صدور برگ هاي قطعي ماليات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95…

بخشنامه ۵۰۸-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۶/۱۱(عدم توافق باصاحبان مشاغل مربوط به اتحاديه­ ها)

پيرو دستورالعمل شماره 505-94-200 مورخ 25-3-1394 موضوع تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95  اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب…

بخشنامه ۵۰۶-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۳/۳۰(نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحاديه هاي امور صنفي)

پيرو دستورالعمل شماره 505-94-200 مورخ25-3-1394 به پيوست نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحاديه هاي امور صنفي جهت تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل…

بخشنامه ۵۰۵-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۳/۲۵(تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵)

بنابه اختيار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم ، به امورمالياتي شهر و استان تهران و ادارات کل امور  مالياتي ساير استان ها اجازه داده مي شود با رعايت موارد زير ،…