نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مالیات بر عائدی سرمایه

مالیات بر عایدی سرمایه

حسین سیمایی چافی - دکتری مدیریت دولتی اخذ مالیات از دیرباز یرای دولتها امری اجتناب ناپذیربوده است، تا آنجا که می توان گفت هر دولتی در هربرهه از زمان، به منظور رفع نیازهای جامعه…