حسابان وب

مرور برچسب

مالیات بردرآمد واحدهای تولیدی به ۱۵ درصدکاهش می‌یابد

مالیات بخش تولید کاهش یابد

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی کاهش مالیات، ‌ کاهش سهم تولیدکننده در بیمه تامین اجتماعی و پرداخت آن از سوی دولت، ‌ افزایش بازدهی تولید در جهت جذب نقدینگی و…