نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مالیات ارز

نامه شماره ۲۳۵/۱۱۳۰۶ مورخ۱۴۰۰/۳/۱(زمان اعلام نهایی میزان رفع تعهد ارزی در مهلت های تعیین شده)

ابلاغیه مورخ ۱/ ۳/ ۱۴۰۰ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی اقدام ادارات امور مالیاتی در اعمال رفع تعهد ارزی صادرکنندگان / عدم ثبت گزارش رسیدگی این دسته…

بخشنامه ۲۶۹/۱۲۱ مورخ ۹۸/۱/۲۱ (شرایط لغو معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان)

لغو معافیت مالیاتی براساس  تبصره ٨ بند ج-١ قانون بودجه سال ١٣٩٨ برای صادرکنندگانی که ارز خود را به چرخه تجاری کشور بازنگردانند توسط  سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد.