نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مالیات ارزش افزوده قراردادهای حجمی

شرکت های تامین نیرو چگونه از معافیت مالیات بر ارزش افزوده برخوردار می شوند؟

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: شرط برخورداری شرکت های تامین نیروی انسانی از معافیت مالیات بر ارزش افزوده بخشی از قرارداد که مربوط به هزینه های حقوق و…