حسابان وب

مرور برچسب

مالیات ارزش افزوده بار ریلی

بخشنامه ۲۱۰/۱۴۰۰/۵ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۲(ابطال بخشنامه شورای عالی مالیاتی درخصوص مالیات ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی)

دادنامه شماره ١٩١١ دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۴١ - ٢٠١ شورای عالی مالیاتی (مالیات ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی) توسط سازمان امورمالیاتی ابلاغ شد.