مرور برچسب

مالیات آستان قدس و قرارگاه‌ها

بخشنامه ۲۳۰/۶۲۳ مورخ ۹۹/۱/۱۷(نحوه پرداخت مالیات آستان قدس، موسسات وبنگاه‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان…

 ابلاغیه معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور: مطابق بند ط تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ آستان قدس، موسسات وبنگاه‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام…