حسابان وب

مرور برچسب

ماليات 88 تاكسي

بخشنامه ۷۸۰۱۲/۲۰۰/ص مورخ۸۸/۱۲/۲۶(چگونگي اجراي مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص تعيين درآمد مشمول…

بنا به اختيار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در تعيين درآمد مشمول ماليات صاحبان وسايط نقليه عمومي، به آن اداره کل اجازه داده…