نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماليات 2 تا 3 درصدي از فروش املاک

جزئيات بسته پيشنهادي براي ماليات خريد و فروش املاک و واحدهاي مسکوني خالي

وزارت راه و شهرسازي مجموعه پيشنهادي خود درباره ماليات بر زمين و مسکن و معاملات آن را براي گنجانده شدن در طرح تحول مالياتي به سازمان امور مالياتي ارائه داد که بر اساس آن مالياتي…