نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماليات نقل و انتقال

بخشنامه ۲۶۱۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۱/۱۲/۲۶(ابلاغ ارزش اجاري عملکرد سال ۱۳۹۱ املاک شهر تهران(مناطق ۲۲گانه) مصوب کميسيون ماده ۶۴…

 در اجراي مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن، و با عنايت به تصميمات جلسه مورخ 1/12/1391 کميسيون تقويم املاک شهر تهران(موضوع…

بخشنامه ۲۸۳۶۶/۲۰۰ مورخ ۹۰/۱۲/۱۴ (تصويب ارزش معاملاتي سال ۱۳۹۱ املاک شهر تهران(مناطق ۲۲ گانه))

در اجـراي مـقررات مـاده 64 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن، به پيوست يک عدد لوح فشرده (CD) حاوي صورتجلسه کميسيون تقويم املاک شهر تهران (مناطق 22…

دستورالعمل ضوابط اجرايي قسمت اخير تبصره (۴) ماده ۴۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده شماره ۲۰۰/۲۳۹۸۰ مورخ ۹۰/۱۰/۲۱ وزارت امور…

وزارت امور اقتصادی و دارایی . دستورالعمل ضوابط اجرايي قسمت اخير تبصره (4) ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده . ضوابط اجرايي قسمت اخير تبصره (4) ماده 42 قانون ماليات بر ارزش…