حسابان وب

مرور برچسب

ماليات مربي

بخشنامه ۳۶۶۹۳/۲۰۰مورخ ۲۲/۱۲/۸۹(ماليات بردرآمد ورزشكاران و مربيان امور ورزشي (حرفه اي و غيرحرفه اي ))

نظر به اينکه درخصوص نحوه تشخيص و مطالبه ماليات بر درآمد ورزشکاران، مربيان، سرپرستان و کادر فني تيم هاي مختلف ئرزشي و متمايز نمودن فعاليت هاي حرفه اي و غيرحرفه اي اشخاص مذکور…