مرور برچسب

ماليات شرکتهاي سرمايه پذير خارجي

بخشنامه ۴۹۸۴/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۸ (تبصره۴ماده ۱۰۵ قانون مالياتهاي مستقيم)

نظر به اينکه در خصوص حکم موضوع تبصره 4 ماده 105 اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب27/11/80 ابهاماتي مطرح مي باشد،لذا به استناد حکم تبصره ذيل ماده 180 قانون موصوف ياد آور مي…