نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماليات سامانه فروش

بخشنامه ۲۲/۹۴/۲۰۰ مورخ ۹۴/۳/۳(اعمال معافيت درصورت احراز نصب صندوق مکانيزه فروش در مراحل رسيدگي و حل اختلاف مالياتي)

پيرو بخشنامه شماره 86-93-200 مورخ 3-8-1393 درارتباط با چگونگي رسيدگي به ماليات صاحبان مشاغلي که در اجراي ماده121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مکلف به استفاده از صندوق­هاي…

بخشنامه ۸۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۸/۳(رسيدگي به ماليات صاحبان مشاغلي كه از ابتداي سال ۱۳۹۲ ملزم به استفاده از صندوق هاي مكانيزه…

 باعنايت به مقررات بند 6 بخشنامه 200/93/515/ص مورخ 93/4/11 راجع به چگونگي رسيدگي به ماليات صاحبان مشاغلي كه در اجراي ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات بخشنامه شماره…