حسابان وب

مرور برچسب

ماليات درآمد موقوفات عام

بخشنامه ۳۷۴۹۵/۲۰۰ مورخ ۸۹/۱۲/۲۸(آئين نـامه اجـرايي مـوضـوع تـبـصـره(۳) مـاده(۱۳۹) اصـلاحـي قـانـون مـالـيـاتـهـاي…

به پيوست تصوير تصويب نامه شماره 176766/ت41292هـ مورخ 9/8/89 هيئت محترم وزيران مبني بر الحاق ماده(17) به تصويب نامه شماره 53456/ت27257هـ مورخ 7/12/1381 موضوع آئين نامه اجرايي…