نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماليات درآمد اتفاقي

مالیات اتفاقی چیست؟

یکی از بخش های مالیاتی در بودجه سال 97 تحت عنوان مالیات اتفاقی مطرح شده است؛مالیاتی که در ردیف110302 جدول درآمدهای دولت پیش بینی شده است،اما سئوال این است که مالیات اتفاقی یعنی…