مرور برچسب

ماليات درآمد اتفاقي

مالیات اتفاقی چیست؟

یکی از بخش های مالیاتی در بودجه سال 97 تحت عنوان مالیات اتفاقی مطرح شده است؛مالیاتی که در ردیف110302 جدول درآمدهای دولت پیش بینی شده است،اما سئوال این است که مالیات اتفاقی یعنی…

باب سوم ماليات بردرآمد-فصل ششم :ماليات درآمد اتفاقي(مواد۱۱۹ تا ۱۲۸)

ماده 119: درآمد نقدي و يا غيرنقدي كه شخص حقيقي يا حقوقي به صورت بلاعوض و يا از طريق معاملات محاباتي و يا به عنوان جايزه يا هر عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مي نمايد مشمول ماليات…