حسابان وب

مرور برچسب

ماليات دبيرستانها

نامه شماره ۱۲۱۲۱مورخ ۹۶/۹/۱۴(مالیات مدارس غیر انتفاعی)

مطابق ماده (۱۳۴) قانون مالیات های مستقیم درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدائی، راهنمائی، متوسطه، فنی و حرفه ای، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و…

تصويبنامه شماره : ۱۷۸۷۹۵/ت۴۴۵۸۶هـ مورخ ۹۰/۹/۱۲ (آيين‌نامه اجرايي قانون تأسيس و اداره مدارس، مراکز آموزشي و مراکز پرورشي…

وزارت آموزش و پرورش ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران - معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور  هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/10/1389 بنا به پيشنهاد شماره 10/506/310 مورخ…