نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماليات حق تمبر اصلاحیه قانون مالیات

دانستني‌هاي مالياتي (قسمت نهم) هرآنچه بايد درباره ماليات حق تمبر بدانيم

براساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۴/۹۴ ماليات حق تمبر از انواع ماليات‌هاي مستقيم است که از طريق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، اوراق و مدارک به‌منظور رسميت بخشيدن يا…