حسابان وب

مرور برچسب

ماليات بودجه 92

بخشنامه ۵۶۶۷/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۴/۲(احکام مالياتي قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور)

 احکام مالياتي قانون بودجه سال 1392 کل کشور که در تاريخ 19/3/1392 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاريخ 20/3/92 نيز به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي رسيد و طي نامه شماره…