نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماليات بر عايدي سرمايه

مالیات بر عایدی سرمایه

حسین سیمایی چافی - دکتری مدیریت دولتی اخذ مالیات از دیرباز یرای دولتها امری اجتناب ناپذیربوده است، تا آنجا که می توان گفت هر دولتی در هربرهه از زمان، به منظور رفع نیازهای جامعه…

در طرح تحول مالياتي پيش‌بيني شده است ، ماليات‌هاي آينده براي مسكن

ماليات‌هايي كه طي حداقل دو سال اخير به دليل عدم پشتوانه قانوني، دولت نتوانسته از آنها براي تنظيم بازار مسكن استفاده كند، هم‌اكنون به طرح تحول مالياتي اضافه شده است؛ اين طرح در بخش…