نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماليات بر ارزش افزوده

نصب دستگاه هاي pos الزامي است

رييس کل سازمان امور مالياتي گفت: نصب دستگاه هاي POS در واحد هاي صنفي الزامي است تا مبادلات اقتصادي به خوبي رهگيري و ماليات بر ارزش افزوده دريافت شود. به گزارش رسانه مالياتي ايران…