نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماليات بر ارث

تکاليف و وظايف ادارت امورمالياتي و اشخاص ثالت در خصوص ماليات بر ارث

در اين بررسي تلاش مي شود به اختصار بخش هايي از ماليات بر ارث شامل تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث ، تکاليف و وظايف ادارات امور مالياتي و نيز اشخاص ثالث مورد مطالعه و کنکاش قرار…

بخشنامه ۱۱۱-۹۴-۲۲۰ مورخ ۹۴/۱۱/۲۱(ابلاغ الگوي ضوابط تعيين ارزش معاملاتي املاک و نحوه برگزاري جلسات کميسيون تقويم املاک)

پيرو بخشنامه شماره 28554-220-د مورخ 10-08-1394، در خصوص برگزاري جلسات کميسيون هاي تقويم املاک و استخراج ميانگين قيمت روز املاک در اجراي مقررات ماده 64 اصلاحي قانون مالياتهاي…

بخشنامه ۲۳۴۷۴/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۲/۲۴(نحوه رسيدگي به ماليات بر ارث)

حسب بررسي هاي به عمل آمده راجع به نحوه رسيدگي، تشخيص و مطالبه ماليات بر ارث و با ملاحظه مواردي از ايرادات و ناهماهنگي ها در فرآيند انجام کار، بدينوسيله با ملحوظ نظر داشتن مفاد…

بخشنامه ۱۷۰۰۶/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۹/۳۰(ابلاغ الگوي کلي ضوابط تعيين ارزش معاملاتي و اجاري املاک کشور و نحوه برگزاري جلسات…

 پيرو بخشنامه شماره 7412/1795-213 مورخ 4/2/1386 (تصويرپيوست) و در اجراي مقررات ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم و در راستاي شفاف سازي، ساده سازي و يکسان نمودن ضوابط و نحوه محاسبه…