مرور برچسب

ماليات بردرآمد املاك

بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰مورخ ۸۴/۷/۲۷(در خصوص فصل ماليات بردرآمد املاک)

پيرو بخشنامه شماره 11823 مورخ 30/6/1384 مربوط به فصل ماليات بر ارث ، اينک بخشنامه راجع به فصل ماليات بردرآمد املاک قانون مالياتهاي مستقيم به ضميمه ابلاغ مي گردد. لازم است ماموران و…

دستورالعمل۲۰۰/۱۱۱۳۰م۸۹/۴/۱۲(تسري ماده ۶۵ قانون مالياتهابرماده۷۷ قانون مذکور)

چون در خصوص تسري حکم ماده 65 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن بر ماده 77 قانون مذکور سـؤالاتـي از سـوي ادارات امـور مـالـياتـي و مـؤديـان محـترم…