نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماليات بجای نفت

مالیات جایگزین نفت شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه بزرگ شدن اندازه دولت و افزایش درجه آسیب پذیری اقتصاد؛ دو چالش وابستگی اقتصاد به نفت است، خواستار جایگزینی درآمدهای مالیاتی به‌جای…