مرور برچسب

ماليات اضافه پرداختي

بخشنامه ۲۰۰/۹۵/۵۳مورخ ۹۵/۸/۵(امکان تهاتر بدهی های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی بامطالبات ازشرکتهای دولتی)

به پیوست آیین نامه اجرایی ماده ( 3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 موضوع تصویب نامه شماره  83979/ت52366 هــ  مورخ  1394/06/29 و تصویب…

بخشنامه ۲۰۰/۲۳۴۶۸ مورخ ۹۲/۱۲/۲۴(عدم امكان تهاتر اضافه پرداختي ماليات عملكرد با بدهي مالياتهاي تكليفي و حقوق و ساير منابع…

نظربه سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص امكان تهاتر اضافه پرداختي ماليات عملكرد با بدهي مالياتهاي تكليفي و حقوق و ساير منابع همچنين  اصلاح قبوض مالياتي صادره به علت اشتباه در درج…