حسابان وب

مرور برچسب

ماليات اشخاص حقوقي

تصويبنامه شماره:۳۵۶۲۲/ت۲۷۲۵۹ هـ تاريخ:۸۱/۱۲/۳(بندب ماده ماده۱۰۷قانون ماليات هاي مستقيم )

هيئت وزيران درجلسه مورخ 16/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 37317 مورخ 31/6/1381 وزارت امور اقتصادي ودارايي و به استناد بند ب ماده ( ماده 107 ) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم – مصو ب…

باب سوم ماليات بردرآمد-فصل پنجم :ماليات بردرآمداشخاص حقوقي(مواد۱۰۵ تا۱۱۸)

ماده 105 : جمع درآمد شركتها و درآمد ناشي از فعاليت هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود , پس از وضع زيان هاي حاصل از منابع غير معاف…